Witaj!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Pomóż nam udoskonalić nasz sklep - po wizycie wypełnij ankietę, składającą się z 3 krótkich pytań. Zajmie Ci to nie więcej, niż 1 minutę.

Aby wziąć udział w badaniu, kliknij przycisk TAK.
W tle, na Twoim pulpicie, otworzy się nowe okno, zawierające kwestionariusz. Kontynuuj przeglądanie strony, a kiedy skończysz - przywróć otwarte na pulpicie okno i wypełnij ankietę.

Dziękujemy za pomoc!

TAK Nie

 • Infolinia (22) 331 50 00 | Jak kupować Jak kupować

Laureat rankingu sklepów internetowych 2011

Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Sklep internetowy A.pl, prowadzony jest przez A.pl Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362525, NIP 527 26 33 911, REGON 142475575.

Podmiotem sprzedającym produkty, za pośrednictwem Sklepu internetowego A.pl, jest Frisco.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Omulewska 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000261409, NIP 1132619524.

1. Telefoniczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu internetowego można nawiązać pod numerem infolinii (0-22) 819 41 00. Pocztę elektroniczną (e-mail) można kierować pod adres: bok@a.pl.
2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza akceptację Regulaminu. Akceptacji regulaminu Klient dokonuje przed dokonaniem zakupu zaznaczając właściwe pole w formularzu rejestracyjnym.

II. DEFINICJE:

Użytym w dalszej części Regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:

A.pl – oznacza spółkę A.pl Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362525, NIP 527 26 33 911, REGON 142475575.

Umowa Sprzedaży - umowa zawarta przez Frisco.pl z klientem sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

Dostawa - dostarczenie Klientowi przez A.pl. zamówionego towaru, stanowiące wykonanie świadczenia przez A.pl na podstawie Umowy Sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (kuriera, Poczty Polskiej, lub innego Partnera A.pl);

Hasło - ustalony przez Klienta ciąg co najmniej pięciu znaków, wymagany wraz z Loginem do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym;

Klient - każda osoba fizyczna lub prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych w przypadku osób fizycznych lub osobowość prawną w przypadku osób prawnych, dokonała Rejestracji i odwiedza Stronę internetową w celu dokonania zakupu towarów w Sklepie internetowym;

Login - ustalone przez Klienta, indywidualizujące go oznaczenie, składające się z nie więcej niż trzydziestu znaków i wymagane wraz z Hasłem do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym;

Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego;

Rejestracja - Wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie internetowej, poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonych przez niego: Loginu i Hasła;

Sklep internetowy - sklep internetowy, prowadzony za pośrednictwem A.pl na rzecz Sprzedawcy, dostępny na stronie internetowej: a.pl;

Sprzedawca Frisco.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Omulewska 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000261409, NIP 1132619524.

Stały Klient - Klient dokonujący zakupu w Sklepie internetowym przynajmniej dwa razy w miesiącu;

Strona internetowa - strona internetowa, prowadzona przez A.pl Internet S.A., na domenie internetowej a.pl;

Transport własny - Dostarczenie przez A.pl do Klienta kupionego towaru za pośrednictwem pracownika A.pl.

III. WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

W celu dokonania zakupu towarów w Sklepie internetowym, Klient powinien mieć do dyspozycji:

1. Komputer podłączony do sieci Internet.
2. Łącze internetowe (zalecane łącze szerokopasmowe).
3. Przeglądarkę internetową zgodną z MS Internet Explorer 7.0, Firefox > 3, Opera 9 lub nowszą z uruchomioną obsługą Java Script.
4. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

IV. ZAMÓWIENIE:

1. Zamówienia można składać 24 godziny na całą dobę przez cały rok.

2. Zamówienie są realizowane w godzinach 8-22 każdego dnia tygodnia z wyłączeniem niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. A.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy. Informacja o zawieszeniu realizacji zamówień publikowana będzie na Stronie internetowej.

3. Po wybraniu towarów dostępnych w Sklepie internetowym, Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka, na bieżąco również może kontrolować wartość zakupów. Po podjęciu decyzji o zakupie, Klient w celu złożenia zamówienia, zostanie przekierowany do formularza, umożliwiającego zalogowanie się, gdzie zobowiązany będzie podać swój Login i Hasło.

4. Do składania zamówień wymagane jest zarejestrowanie się za pomocą formularza rejestracyjnego, umieszczonego na Stronie internetowej. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez A.pl i Sprzedawcę danych niezbędnych do wykonania Umowy Sprzedaży, ułatwienie i skrócenie czasu składania kolejnych zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych Klienta.

5. W chwili dokonania Rejestracji Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z A.pl. Od Umowy tej klient może odstąpić w terminie 10 dni od jej zawarcia, przesyłając stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej.

6. Termin Dostawy zamówionych towarów wynosi co do zasady trzy dni od daty złożenia Zamówienia, jednakże A.pl zastrzega sobie prawo do dostarczenia towaru w terminie późniejszym, nieprzekraczającym siedmiu dni od dnia złożenia zamówienia.

7. W przypadku towarów sprzedawanych "na wagę", gdy brakuje wystarczającej ilości towaru lub ze względu na specyfikę danego towaru A.pl nie jest w stanie dostarczyć zamówionej ilości towaru oraz gdy rozbieżności nie są znaczne, A.pl dostarczy taką ilość towaru jaka wynika z dokonanego ważenia, co nie stanowi zmiany Umowy. W takim przypadku, Klienci dokonujący płatności drogą elektroniczną wyrażają zgodę, na dodatkowe obciążenie karty kredytowej, w przypadku, gdy waga towaru jest większa aniżeli wynikająca ze złożonego zamówienia. Za znaczne rozbieżności uznaje się odstępstwo na poziomie +/- 15% od złożonego zamówienia. W przypadku, gdy rozbieżności są znaczne z Klientem skontaktuje się pracownik A.pl w celu ustalenia zasad wykonania Umowy. Zamówienie zostanie zrealizowane, bez brakującej ilości towaru, gdy Klient wyrazi zgodę. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Klienta Umowa wygasa, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

8. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej, pracownika Poczty Polskiej, pracownika partnera A.pl lub pracownika A.pl (w przypadku Transportu własnego A.pl), czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Podpis Klienta na liście przewozowym oznacza potwierdzenie zgodności Dostawy z Umową Sprzedaży.

9. Wystawienie towarów w Sklepie Internetowym stanowi zaproszenie do składania ofert. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy za pośrednictwem A.pl przez Klienta. Po złożeniu zamówienia A.pl wspólnie ze Sprzedawcą przystępują niezwłocznie do jego realizacji. A.pl złoży Klientowi oświadczenie o przyjęciu w imieniu Sprzedawcy oferty w formie listu wysłanego na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym i przystąpi do realizacji zamówienia. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z momentem złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty w imieniu Sprzedawcy przez A.pl.

10. Oferty pochodzące z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane, o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika A.pl. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdzie pkt 7 powyżej.

V. RABATY I ULGI:

Stali Klienci mogą uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na dostępne w Sklepie internetowym towary. Zasady przyznawania zniżek i ulg opublikowane są na Stronie internetowej.

VI. FORMY PŁATNOŚCI:

Klienci mogą korzystać z następujących form płatności:

1. Płatność gotówką przy odbiorze towaru dla zamówień, których wartość brutto nie przekracza 5,000 zł (pięciu tysięcy złotych)
2. Płatność kartą kredytową przy odbiorze przesyłki z towarem dla zamówień, których wartość brutto nie przekracza 4.000 zł (czterech tysięcy złotych). Ta forma płatności dotyczy wyłącznie przesyłek dostarczanych Transportem własnym A.pl
3. Płatność kartą kredytową przez Internet w trakcie składania zamówienia dla zamówień, których wartość brutto nie przekracza 4.000 zł (czterech tysięcy złotych).
4. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
5. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy po odbiorze Zamówienia dla wybranych przez Sprzedawcę A.pl i Sprzedawcę Klientów.

VII. CENY

1. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów Dostawy, które są uwidocznione jest jako odrębna pozycja na fakturze VAT.
2. Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta, z zastrzeżeniem pkt IV. 11.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, dostępnych w Sklepie internetowym towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W celu realizacji Umowy Sprzedaży A.pl i Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta zebrane w trakcie procesu Rejestracji.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3. A.pl jako Administrator danych oświadcza, ze przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

4. A.pl, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), uprawniony jest, w zakresie w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Klienta dla celów realizacji usług marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Klient przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe podawane podczas dokonywania płatności za pośrednictwem serwisów realizujących transakcje finansowe on-line (np. platnosci.pl) są przetwarzane przez te serwisy. Sprzedawca oraz A.pl nie mają dostępu do tych danych. Klient przed dokonaniem płatności powinien zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego realizuje transakcje finansowe.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu dziesięciu dni od dnia odebrania przesyłki z zamówionym towarem, składając w tym celu Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie na zasadach określonych w regulaminie supermarketu internetowego Frisco zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy www.frisco.pl.

X. OPISY TOWARÓW

A.pl informuje, iż opisy towarów, dostępnych w Sklepie internetowym, są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. A.pl nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezgodności lub błędy w opisach podawanych przez producenta lub dystrybutora danego produktu. Nie ponosi również odpowiedzialności za zmiany, które wprowadza producent lub dystrybutor, nie informując o tym A.pl.

XI. REKLAMACJE

1. Jeśli zakupiony towar posiada wady Sprzedawcą za pośrednictwem A.pl wymieni go na towar wolny od wad. W tym celu Klient powinien wysłać wadliwy towar na adres A.pl, wraz z fakturą sprzedaży doręczoną przy Dostawie. Faktura sprzedaży z odpowiednią adnotacją o dokonaniu reklamacji zostanie zwrócona Klientowi wraz z dostarczeniem wymienionego towaru. A.pl oraz Sprzedawca nie odpowiadają za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

2. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez A.pl przesyłki zawierającej reklamowany towar. A.pl przekaże reklamacje niezwłocznie Sprzedawcy. Jeżeli Sprzedawca, , nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia otrzymania w którym A.pl otrzymał żądanie, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca za pośrednictwem A.pl zaproponuje Klientowi inny towar, mogący stanowić substytut wadliwego towaru albo zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru. Towar po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Klientowi za pomocą transportu własnego A.pl lub przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (kuriera, Poczty Polskiej, Partnera A.pl) na koszt Sprzedawcy.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. A.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmieniony Regulamin publikowany będzie na Stronie internetowej i zacznie obowiązywać po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania Umowy Sprzedaży.

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu:
1) realizacji Umowy sprzedaży;
2) kontaktu z Klientem
3) w celach marketingowych, w tym w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę podczas wypełniania formularza rejestracyjnego;

Zakres zbieranych danych obejmuje:
 • imię i nazwisko
 • adres
 • adres e-mail
 • numer telefonu
Aby usunąć lub zmienić swoje dane należy skontaktować się mailowo z Biurem Obsługi Klienta sklepu pod adresem email bok@a.pl.

Administrator danych informuje, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), uprawniony jest, w zakresie w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów własnych lub świadczonych usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Podanie danych jest dobrowolne, a każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania.

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Cookies

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu, używane są tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnia w korzystaniu z usług serwisu.

Informacje zawarte w logach dostępowych

Serwis a.pl zbiera informacje o adresach IP użytkowników. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu, jak również w celach statystycznych.

Odsyłacze do innych stron internetowych

Serwis umieszcza na swoich stronach odsyłacze umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.

Informacje wysyłane do użytkownika

Serwis wysyła użytkownikowi na adres e-mail, powiadomienia o nowych produktach, informacje marketingowe oraz komunikaty techniczne. Serwis zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w systemie oraz listów o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej.

Prawo dostępu do danych:

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

A.pl - Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do Strony a.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.) Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).

Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki A.pl, kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.

Kliknij i poleć znajomemu


Czy wiesz, że codzienne zakupy w tradycyjnym markecie mogą zajmować nawet 7 dni w roku?

Zyskaj wolny czas. Zrób zakupy w delikatesach internetowych. Sprawdź jakie to proste.

 • wrzucasz
  produkty
  do koszyka
 • Wybierasz
  termin
  dostawy
 • zakupy
  dostarczamy
  prosto do kuchni

Nie musisz zakładać konta,
wpisz tylko swój kod pocztowy

-