Glade One Touch Winter Flowers Zapas do odświeżacza powietrza 10 ml

2099000415974

5000204901610

Nowy produkt

11,95 zł

- +

 
Więcej informacji
Nie kieruj w stronę oczu. Umieść zapas w dozowniku.
Glade One Touch Mini Spray Winter Flowers - zapas do odświeżacza powietrza.

Niebezpieczeństwo

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Zawiera: salicylan benzylu, d-limonen, 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, 2-(4-tert-butylobenzylo) propionaldehyd. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Zapas do odświeżacza powietrza
 
Pozostałe informacje
płomień: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 10
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE
Rozmiar opakowania: 10
Jednostka (tekst opisowy): ml

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Menu