Domestos Power 5 Lime Kostka toaletowa 55 g

2099000327840

8712561796972

Nowy produkt

 
Więcej informacji
Sposób użycia:
- Rozwiń zawieszkę i przerwij plastikową blokadę.
- Zawieś kostkę na obrzeżu muszli toaletowej, upewniając się, że jest w zasięgu wody.
- Po zużyciu produktu wyrzuć pozostałości do kosza.
- Po użyciu umyj ręce.
www.cleanright.eu
Superdoładowanie każdego spłukania toalety z Domestosem Power 5.
1. Połysk
2. Długotrwały zapach
3. Ochrona przed kamieniem
4. Czyszcząca piana
5. Higiena
Domestos Power 5 Lime Kostka Toaletowa
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych. Zawiera: SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM LAURYL SULFATE.
Kostka Toaletowa
 
Skład
>30% anionowe środki powierzchniowo czynne
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa
węglowodory aromatyczne
fosforany
Limonene
Linalool
Citral
 
Pozostałe informacje
działanie żrące: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 55
Rozmiar opakowania: 55
Jednostka (tekst opisowy): g

18 innych produktów w tej samej kategorii:

Menu